ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ (ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ) ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

 

Фізична особа-підприємець Глінська Єлізавета Сергіївна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від №1005459932 від 19.06.2019 р., дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 19.12.2018 р., №: 2 073 000 0000 048079, іменована надалі «Сторона 1» з однієї сторони, пропонує фізичним особам (надалі – «Сторона 2») здійснити правочин, передбачений цим Публічним договором (офертою) на купівлю товару (отримання послуги) через Інтернет-магазин (надалі – Договір).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Сторін та є такими, що підпадають під дію норм Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 р., Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) №435-IVI від 16.01.2003 р., Закону Україну «Про електронну комерцію» №675-VIII від 03.09.2015 р.

При укладенні даного Договору, Сторони також керуються інформацією, на які є посилання в пунктах Договору. Така інформацію є невід'ємною частиною Договору

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Сторін 2, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Стороною 2, для чого Сторона 1 публікує цей Договір про наступне, -

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. в даному Договорі вживаються наступні терміни та визначення:

1.1.1. «Інтернет-магазин» - засіб для представлення та реалізації Товару (надання послуги)  шляхом вчинення електронного правочину та розміщений за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 9а, який створено для укладення договорів купівлі-продажу (надання послуг) на підставі ознайомлення Сторони 2 із запропонованим Стороною 1 описом Товару (послуги) та їх характеристик, за допомогою мережі Інтернет.

1.1.2. «Товар» - предмети та (або) послуги, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Стороною 2 у Сторони 1 дистанційним способом.

1.1.3. «Послуга» - це діяльність Сторони 1  з надання Стороні 2 певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням Сторони 2 в Інтернет магазині для особистих потреб Сторони 2;

1.1.4. Сторона 1 – ФОП Глінська Є.С., Місце реєстрації: бульвар Вацлава Гавела, 9а. 

1.1.5. Сторона 2 – фізична особа, яка має необхідний рівень дієздатності для укладення Договору.

1.1.6. Заявка – вираження наміру Сторони 2 придбати Товар (Послугу), що здійснюється шляхом заповнення спеціальної форми, що розміщена в Інтернет-магазині.

1.1.7. Замовлення – результат досягнення домовленостей Сторони 1 зі Стороною 2 щодо кількості, найменування, сумарної вартості Товару (Послуги), що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Стороною 2, способу доставки Товару (умов надання Послуги) та строку виконання Договору.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона 1 зобов'язується передати у власність Сторони 2 Товар (надати Послугу) згідно замовлення здійсненого Стороною 2, а Сторона 2 , в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплатити Товар (Послугу) на умовах та в порядку, визначеними даним Договором. Текст Договору розміщений в Інтернет-магазині за адресою: https://glinskaya.com.ua.

2.2. Факт здійснення Замовлення є фактом беззаперечного прийняття даного Договору (оферти) та згоди з усіма умовами Договору.

2.3. Датою укладення Договору є дата оплати Стороною 2 Замовлення.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Зберігач зобов'язаний:

2.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання.

 

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1.Сторона 2 може оплатити Замовлення наступними способами (що також доступні для ознайомлення у відповідному розділі “https://glinskaya.com.ua/payment-terms” Інтернет-магазину:

4.1.1. Карткою ПриватБанку в онлайн-режимі через онлайн-сервіс “Приват24” за допомогою онлайн-сервісу “LiqPay”;

4.1.2. Карткою Visa або MasterCard будь-якого банку України за допомогою онлайн-сервісу “LiqPay”;

4.1.3. Через термінали, вказуючи реквізити, що надаються менеджером;

4.1.4. Інші способи, вказані у відповідному розділі Інтернет-магазину.

4.2. Сторона 2 при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару (Послуги) на користь Сторони 1.

 

 1. СТРОК, ВАРТІСТЬ І УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Доставка і повернення Товару виконується силами Сторони 2 або  транспортною компанією за рахунок Сторони 2, що регулюється в Розділі Інтернет-магазину «glinskaya.com.ua» та додатково узгоджується під час оформлення Замовлення.

5.2. Вартість доставки Товару визначається перевізником та залежить від діючих тарифів останнього.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Сторона 1 зобов'язана:

6.1.1. Виконувати умови даного Договору;

6.1.2. Виконувати Замовлення Сторони 2 в разі прийняття такого Замовлення, наявності відповідного Товару (можливості надання Послуги) та надходження оплати від Сторони 2 в порядку, визначеного даним Договором.

6.1.3. Передати Товар (надати Послугу) Стороні 2 згідно із Замовленням, за умови виконанням Стороною 2 умов цього Договору.

6.1.4. Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару (у разі Замовлення Товару)

 

6.2. Сторона 1 має право:

6.2.1. Отримати оплату за Товар (надані Послугу) у повному обсязі та на умовах, визначених даним Договором;

 

6.2.2. Має інші права, передбачені чинном законодавством України.

 

6.3. Сторона 2 зобов'язана:

6.3.1. До оформлення Замовлення:

6.3.1.1. Ознайомитися з інформацією про Товар (Послуги), яка розміщена у відповідному Розділі Інтернет-магазину;

6.3.1.2. Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору є неприйнятними;

6.3.2. Після оформлення Замовлення:

6.3.2.1. Оплатити вартість Товару (Послуги) у визначеному Договором порядку та строки.

6.3.2.2. Прийняти обраний Товар (надані Послуги);

6.3.2.3. При отриманні Товару (за умови замовлення Товару), перевірити його комплектність, кількості. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в Акті, який разом із Стороною 2 має підписати перевізник (особа, що здійснює доставку).

6.3.2.4. Сторона 2 несе відповідальність за правильність свого Замовлення. Зміна Замовлення після його оплати не допускається, окрім випадків, коли Сторона 1 дала згоду на таку заміну.

 

6.4. Сторона 2 має право:

6.4.1. Отримати Товар (Послугу) належної якості та кількості відповідно до свого Замовлення;

6.4.2. Інші права, передбачені нормами чинного законодавства України.

 

 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТОВАРУ ТА ЗАМІНИ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

7.1. У випадку замовлення Стороною 2 Товару, при його отриманні Сторона 2 має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісті упаковки. У випадку виявлення пошкоджень/недоліків/нестачі – зафіксувати їх в Акті, який разом зі Стороною 2 повинна підписати особа, що здійснює доставку (перевізник). За можливості, недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- і відеозйомки.

7.2. Протягом одного дня з моменту отримання Товару (у випадку його замовлення) Сторона 2 зобов'язана повідомити  Сторону 1 або її представника, відповідального за оформлення Товару, про виявлені недоліки (пошкодження) та домовитися про заміну Товару.

7.3. Сторони погодили, що недотримання процедури, передбаченої п.7.1., 7.2. даного Договору, визнається, що Товар отриманий Стороною 2, належної якості та належному стані – без будь-яких пошкоджень та недоліків.

7.4. Сторони дійшли згоди, що незначна зміна кольорів на Товарі, що спричинена роботою типографії (видавництва), не може визнаватися Товаром неналежної якості.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. 

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.2. У випадку передачі Товару (у випадку його замовлення) перевізникові, обов'язки Сторони 1 по передачі Товару вважаються виконаними з моменту передачі Товару такому перевізникові. Ризик випадкового знищення/пошкодження Товару несе Сторона 1 до моменту передачі Товару перевізнику.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту надходження оплати на рахунок Сторони 2.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується виконанням Сторін взятих на себе зобов'язань відповідно до цього Договору у повному обсязі.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір з попередньою публікацією його на сайті glinskaya.com.ua. 

11.2. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Стороною 2 при оформленні Замовлення.

11.3. Сторона 2 несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

11.4. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до ст.642 ЦКУ є факт сплати грошової суми Стороною 2 оформленого Інтернет-магазином, Замовлення. Відповідний Договір, укладений таким чином, за допомогою акцепту є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Даний договір є договором приєднання у відповідності до ст.634 ЦКУ.

11.5. Акцепт публічної оферти означає повну згоду Сторони 2 з умовами цього Договору.

11.6. Використання інтернет-ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товарів та Послуг, а також для оформлення Замовлення є для Сторони 2 – безоплатним.

11.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Режим отримання та використання такої інформації Інтернет-магазином визначений у Політиці конфіденційності та захисту персональних даних, що розміщений  в Інтернет-магазині за адресою https://glinskaya.com.ua/privacy-policy. 

11.8. Власним акцептуванням Договору або оформленням заявки, Сторона 2 добровільно надає згоду на збір та обробку персональних даних на умовах та з метою, що передбачені Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, що розміщена в Інтернет-магазині за адресою https://glinskaya.com.ua/privacy-policy. Для цілей, передбачених даним пунктом, Сторона 1 має право направляти листи, повідомлення та інші матеріали на поштову адресу Сторони 2, а також направляти СМС-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний у замовленні номер телефону. У випадку небажання отримувати розсилку, Сторона 2 має право звернутися до Сторони 1, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

Реєстрація
Glinskaya Liza

Звідки Ви дізналися про Лізу Глінську?
* Поля обов'язкові для заповнення

Авторизація
Glinskaya Liza

Для оформлення замовлення потрібна авторизація

* Поля обов'язкові для заповнення

Скидання паролю
Glinskaya Liza

* Поля обов'язкові для заповнення

Товар додано до кошику

Перейти до кошику

/ к списку книг

Книга "ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ С ЕЛИЗАВЕТОЙ ГЛИНСКОЙ"

1500грн.

Купить книги можно, оформив заявку на нашем сайте
Также заказать книги Вы можете по тел: +380 (050) 203-44-44

Происхождение круассана

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Заметки о книге

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Происхождение круассана

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Заметки о книге

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Происхождение круассана

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Заметки о книге

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Василиса Кузнецова 12.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 10.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 09.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Информация о книге

 • Переплете, формата 290х210
 • 536 страниц мелованной бумаги (150 мг), вскрытой лаком
 • По весу до 3 килограммов
 • Корешок 4,5 см.
 • 17 разделов
 • Более 130 десертов и 250 рецептур
 • Пошаговые фотографиями, их более 1500.

Доставка книг

По Украине доставляем книги почтой. Также можем отправить в любой уголок мира. Мы найдем любой удобный для вас способ доставки и оплаты.

/ к списку рецептов

Карамельный чизкейк с шоколадом и Орео

 • diameter Диаметр формы 22 см
  Высота 5 см
 • temperature 160 °С
 • time 40 мин
 • oven 20-30 мин
 • hand-time 30-35 мин
 • convection-time Верх-низ, конвекция

Даже самые искушенные и привыкшие к моим десертам люди искренне радовались тому, что пробуют что-то новенькое и очень интересное. Это было в марте, а он всё ещё самый популярный из всех чизкейков. А ведь знаете, ничего удивительного! Мы любим холодные чизкейки за то, что их просто готовить, легко менять вкусы и можно немного экспериментировать с текстурами.

Вам понадобятся

 • Печенье Орео — 24 шт
 • Молоко 3,5%
 • Желатин листовой Ewald - 12 г
 • Сливки 33% — 50 + 250 г
 • Творожный сыр — 450 г
 • Карамель — 350 г
 • Паста арахисовая — 50 г
 • Шоколад молочный — 90 г
 • Желатин листовой Ewald - 12 г
 • Сливки 33% — 50 + 250 г
 • Творожный сыр — 450 г
 • Карамель — 350 г
 • Паста арахисовая — 50 г

Как это приготовить?

Шаг 1

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Замешивать тесто можно и руками, но это дольше по времени и сложнее. В этом случае руки периодически опускайте в холодную, почти ледяную, воду, вытирайте насухо и продолжайте вмешивать холодное масло. Тесто не должно перегреваться!

Шаг 2

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Замешивать тесто можно и руками, но это дольше по времени и сложнее. В этом случае руки периодически опускайте в холодную, почти ледяную, воду, вытирайте насухо и продолжайте вмешивать холодное масло. Тесто не должно перегреваться!
/ к списку мастер-классов

Авторские десерты от Елизаветы Глинской

22 июля - 3 августа 2019
Киев, Кулинарня школа DGF ( ул. Казимира Малевича, 86Н )
Базовый кондитерский курс:
Длительность - 10 дней, с 9:00 до 19-20:00, 10 человек в группе

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

1. Торт "Кружево"

Будем готовить: шокобисквит, вишню конфи, взбитый ганаш на молочном шоколаде, мусс на белом шоколаде, зеркальную глазурь.

2. Коронованная ежевика с инжиром

Будем готовить: сабле с фундуком, фундучный дакуаз, штройзель, хрустящий слой, компоте инжир-ежевика, фундучный мусс.

3. Торт "Солнечный лимон"

Будем готовить: штройзель, муале лимон, кремю лимон-имбирь, компоте лимон-груша, легкий лимонно-лаймовый мусс, декор меренга, зеркальная глазурь, мармелад лимонный на агаре.

4. Пирожное и торт "Горький шоколад"

Будем готовить: бисквит брауни, малина карамель, мусс с черным шоколадом, зеркальная глазурь.

5. Пирожное "Малиновое сердце"

Будем готовить: фисташка-крем, дакуаз с малиной, ягодное компоте, малиновая зеркальная глазурь.

6. Торт "Ягодный бум"

Будем готовить: японский бисквит, мусс на основе греческого йогурта, мусс из красных ягод, декор.

7. Макарон "Малина-чай матча"

Будем готовить: макарон, ганаш с чаем матча, малину кули.

8. Печенье дабл "Груша-тимьян"

9. Пирожное "Апельсин-капучино"

Василиса Кузнецова 12.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 10.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 09.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

/ к списку событий

Пряный вечер у камина Елизаветой Глинской

23 августа 2019
Киев, Кулинарня школа DGF ( ул. Казимира Малевича, 86Н )
Немного какао и историй из жизни
Длительность - 10 дней, с 9:00 до 19-20:00, 10 человек в группе

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

1. Расписание

Немного какао и историй из жизни

Василиса Кузнецова 12.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 10.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Инга Абдулова 09.06.2019

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.